23 sep 2015 Bewaren en Verwijderen van persoonsgegevens

Bewaren en Verwijderen van persoonsgegevens

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens zijn ook onderdeel van het verwerken van persoonsgegevens. Ook al doet u verder niets met deze gegeven, als u ze opslaat en op een later tijdstip verwijderd bent u persoonsgegevens aan het verwerken.

Aan bewaren en verwijderen zijn ook verschillende regels gesteld. Zo mogen gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk, tenzij een andere wet anders aangeeft. En verwijderden betekent ook echt verwijderen, dat geldt voor alle locaties / mediums waar de gegevens opgeslagen zijn.

Bewaren van persoonsgegevens

De inhoud van een digitaal of papieren dossier bevat veel informatie over een persoon. De huisarts weet bijvoorbeeld welke medicijnen zijn patiënt gebruikt. En de werkgever kan zien wanneer het salaris van een werknemer voor de laatste keer is verhoogd. Om een goede administratie bij te kunnen houden, moet een organisatie bepaalde persoonsgegevens een tijd bewaren. Maar organisaties mogen die gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Lees verder “Bewaren en Verwijderen van persoonsgegevens” »

23 sep 2015 Wanneer mag u persoonsgegevens verwerken?

Wanneer mag u persoonsgegevens verwerken?

Persoonsgegevens zijn privacy gevoelig en mogen in de basis ook niet verzameld / verwerkt worden, echter er zijn 6 wettelijke grondslagen op basis waarvan dit wel is toegestaan.

U moet uw gegevensverwerking van persoonsgegevens steeds kunnen baseren op één van die zes in de Wbp genoemde grondslagen. Kunt u dat niet, dan is het verwerken van persoonsgegevens niet toegestaan. Niet alle grondslagen zijn voor iedere verantwoordelijke even relevant. Alleen als u behoort tot de overheid komt uit voor de 5e genoemde grondslag in aanmerking. De overige grondslagen kunnen voor alle verantwoordelijken van belang zijn. Het kan zo zijn dat u uw gegevensverwerking op meerdere grondslagen kunt baseren.

Grondslagen in het kort:

  1. Toestemming
  2. Een overeenkomst
  3. Wettelijke verplichting
  4. Vitaal belang
  5. Publiekrechtelijke taak
  6. Gerechtvaardigd belang

Lees verder “Wanneer mag u persoonsgegevens verwerken?” »

10 sep 2015 Privacy by Design

Privacy by Design

Wat is Privacy by Design (PbD)?

Privacy by Design is een concept in de jaren 90 is ontwikkeld door Ann Cavoukian met als doel een antwoord te bieden op de constant groeiende sytematische effecten van informatie- en communicatietechnologieën en van grootschalige genetwerkte datasystemen.

Privacy by Design ontwikkelt het inzicht dat privacy in de toekomst niet slechts kan worden gewaarborgd door uitsluitend het naleven van wettelijke kaders, maar dat de verzekering van privacy in eerste instantie moet komen van een standaard wijze van opereren binnen organisaties. Lees verder “Privacy by Design” »

1 jan 2015 Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, afgekort Wbp, geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. De wet is op 1 september 2001 in werking getreden en verving de Wet persoonsregistratie (1989). De Wbp is voor een groot deel gebaseerd op de Europese dataprotectierichtlijn (95/46/EG).

De persoonsgegevens van een gemiddelde burger komen in honderden bestanden voor, bijvoorbeeld bij de gemeente, belastingdienst, huisarts, bibliotheek, supermarkt, sportvereniging en werkgever. Lees verder “Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)” »

1 jan 2015 Wat is IPMA?

Wat is IPMA?

De International Project Management Association (IPMA) is een in Zwitserland gevestigde, internationale organisatie voor de promotie van projectmanagement. Ze is actief in 40 landen en sinds 2010 zijn er wereldwijd meer dan 130.000 IPMA-gecertificeerden. IPMA is vooral competentiegericht.

De organisatie is begonnen in Wenen in 1965, aanvankelijk onder de naam “International Management Systems Association” (IMSA). Ze hield haar eerste internationale congres in 1967. In 1979 gaf ze zichzelf haar huidige naam. IPMA kent sinds 2002 een Project Excellence Award toe aan projecten. Lees verder “Wat is IPMA?” »

1 jan 2015 Wat is een Content Management Systeem (CMS)?

Wat is een Content Management Systeem (CMS)?

Een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing, meestal een webapplicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren (contentmanagement). Als afkorting wordt ook wel CMS gebruikt, naar het Engelse content management system (inhoudbeheersysteem). Een functionaliteit van een CMS is dat gegevens zonder lay-out (als platte tekst) kunnen worden ingevoerd, terwijl de gegevens worden gepresenteerd aan bezoekers met een lay-out door toepassing van sjablonen. Een CMS is vooral van belang voor websites waarvan de inhoud regelmatig aanpassing behoeft, en de inhoud in een vaste lay-out wordt gepresenteerd aan bezoekers. Lees verder “Wat is een Content Management Systeem (CMS)?” »

1 jan 2015 Wat is scrum?

Wat is scrum?

Scrum is een flexibele manier om (software)producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren. Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

Scrum wordt veel gebruikt bij producten waarvan de klant / gebruiker nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende leert om de eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Lees verder “Wat is scrum?” »

1 jan 2015 Wat is Data Privacy?

Wat is Data Privacy?

Data Privacy, ook wel Informatie Privacy of Data Protectie genoemd, is de relatie tussen het verzamelen en verspreiden van data, technologie, privacy verwachting en wettelijke en politieke kwesties die hiermee samenhangen.

Persoonsgegevens

Het verzamelen van data op zich is geen probleem echter indien er identificeerbare of bijzondere persoonsgegevens verzameld en/of verwerkt worden is Privacy in het geding en dient er met gepaste zorg met deze gegevens omgegaan te worden. Hoe dit dient te gebeuren is vast gelegd in verschillende richtlijnen, verordeningen en wetten. Lees verder “Wat is Data Privacy?” »